Ring: 38 42 30 40 Email: info@eteam.dk

Tip en ven Ring: 38 42 30 40 Email: info@eteam.dk Få et tilbud

Betingelser

Handelsbetingelser gældende pr. 1. januar 2019 for Eteam.dk ApS, herefter benævnt som eteam.dk

1. Anvendelse 
Disse handelsbetingelser anvendes i alle forhold mellem eteam.dk og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Eteam.dk leverer kun løsninger til erhvervsdrivende, offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv.

2. Produkter 
Handelsbetingelser omfatter hjemmesider evt. kombineret med en e-mail løsning (herefter betegnes denne løsning samlet som en webhotel inkl. support aftale), andre ydelser/produkter i forbindelse med hjemmeside, så som Webshop, Online Markedsføring, Grafik & Logo design med mere er separat og derfor ikke omfattet af en webhotel inkl. support aftale.

3. Aftalens indgåelse 
Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en underskrevet papirkontrakt eller igennem accept af aftale via e-mail korrespondance.

Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for udarbejdelse af hjemmeside mv. senest 14 dage fra aftalens indgåelse. Eteam.dk forbeholder sig retten til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter op til 30 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser med videre.

Eteam.dk forbeholder sig ret til IKKE at acceptere en opgave, hvis denne mod forventning viser sig at være for omfattende. I sådanne tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR nummer samt email adresse, hvis en sådan haves. Eteam.dk forpligter sig til at behandle alle kunde oplysninger strengt fortroligt.

Eteam.dk forbeholder sig ret til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. Eteam.dk er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK-Hostmaster.

Aftaleperioden for aftale om webhotel(startdato og udløbsdato) vil fremgå af fremsendte årlige faktura.

4. Opsigelse 
Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 12 måneders forlængelse. Forlængelsen sker, hvis eteam.dk ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. e-mail (info@eteam.dk) eller pr. anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger opdateringsmodul og/eller, udviklede systemer ikke med til en ny udbyder af webhoteller, da alle udviklede systemer er beskyttet af ophavsrettigheder. Eteam.dk kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer hverken under eller efter opsigelse og flytning af en hjemmeside.

Ønsker eteam.dk at opsige eventuelle specielle aftaler eller særtjenester, kan eteam.dk opsige disse aftaler. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra eteam.dk's side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes et domæne til en anden udbyder, nedtages/lukkes alle services tilknyttet til det pågældende domæne. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere ydelser/services, skal dette meddeles skriftligt til eteam.dk senest én uge før flytning. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte ydelser/services.

5. Domænenavn 
Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan eteam.dk efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). Eteam.dk medvirker da alene som formidler i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (f.eks. DK-Hostmaster) for at sikre opretholdelse af domæne.

6. Aktivering af webhotel 
Den af eteam.dk udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver eller et subdomæne. Aktivering sker først efter kundens skriftlige godkendelse af det leverede design. Ved aktivering vil det pågældende domænenavn kunden har webhotel inkl. support aftale til, kort tid efter pege til den pågældende hjemmeside.

7. Materialer til brug i forbindelse med design og lignende 
Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra eteam.dk, bortskaffes eller slettes efter to til tre måneder.

Eteam.dk kan ikke holdes ansvarlig for materialer som beskadiges eller bortkommer mens de er i eteam.dk's varetægt. Eteam.dk anbefaler  at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til eteam.dk. Kunden opfordres til at foretage sin egen back up af materiale, inden dette videregives til Eteam.dk, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

8. Særligt store datamængder mv. 
En webhotel inkl. support aftale omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel inkl. support aftale på eteam.dk's server. Der betales IKKE for trafik til kundens hjemmeside(r). Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware og musik filer (f.eks MP3). Eteam.dk kan til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hvert enkelt webhotel hostet på eteam.dk's servere. Yderligere plads på eteam.dk's servere kan eventuelt erhverves til en eventuel merpris ved henvendelse til eteam.dk.

Kun ved ekstrem ekstra trafik til kundens hjemmeside, vil eteam.dk kontakte kunden. Der vil ikke fremkomme ekstra regninger på trafik, men eteam.dk forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder med særlig stor trafikmængde.

9. Aftalens omfang 
Eteam.dk står for hosting af kundens hjemmeside. I aftaleperioden foretager eteam.dk vederlagsfrit grafiske tilrettelser på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. Eteam.dk yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via WordPress CMS opdateringsmodul.

Eteam.dk tilbyder ikke kunder fuld FTP-adgang.

9.1 Vedrørende e-mail service 
Eteam.dk yder support i tilfælde af forbindelsesproblemer i Outlook (generel e-mail opsætning); fejlfinding af indgående og udgående e-mails mm.

I forbindelse med opsætning af nye konti, yder eteam.dk KUN support til kunder der allerede har installeret Outlook på sin computer (enten på Dansk eller på Engelsk).

9.2 Særligt vedrørende eteam.dk e-mail 
Der stilles som standard 1 GB til rådighed til hver e-mailkonto. Maksimal størrelse på en e-mail, som kan sendes eller modtages er 30 MB.
Maksimalt antal e-mails som dagligt kan sendes fra en konto er 300 stk.9.3 Særligt vedrørende webshop løsninger.
Eteam.dk tilretter ikke grafiske elementer på WebShop løsninger, som en automatisk del af tilhørende support aftale. Kan rettelser ikke udføres ved at benytte Woo Commerce eller prestaShop's  egne CMS/editorsystemmer, anses rettelser for at være af grafisk karakter, hvilket ikke er omfattet af aftalen.

Eteam.dk yder telefonisk support på Woo Commerce og/eller prestaShop WebShop's, om hvordan kunden kan indsætte tekster og billeder.

10. Misligholdelse 
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil webhotellet blive midlertidigt nedtaget. Genåbning sker først, når eteam.dk har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske mere.Misbrug herefter kan eventuelt medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder eteam.dk for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder. Racistisk, Pornografisk og på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med behørigt rettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke forefindes på eteam.dk's servere.

Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indhold på hjemmeside, domænenavn og eventuelle links i søgemaskiner (f.eks i Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig og ikke anvendes til f.eks udsendelse af SPAM.

Eteam.dk forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til en hjemmeside eller et e-mail system, såfremt dette ikke er tilfældet, ligesom det forbeholder retten til at lukke en hjemmeside, der indeholder smædekampagner.

Ved lukning af online services pga. udsendelse af SPAM og lign., er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnement. Genaktivering af hjemmeside mm. sker først, når kunden har dokumenteret, at alt indhold er fuldt ud lovligt.

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for eteam.dk efter dansk rets almindelige regler.

11. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold
Såfremt kunden flytter, eller ændrer firma oplysninger, herunder f.eks telefonnummer eller e-mail adresse, skal kunden straks give eteam.dk skriftlig besked herom.

12. Ansvarsfraskrivelse 
Eteam.dk tilstræber, at der hele tiden er adgang til eteam.dk's systemer og servere. Eteam.dk fraskriver sig ansvar for tab eller skade i eteam.dk's elektroniske udstyr. Eteam.dk fraskriver sig på samme måde ansvaret tab eller skade, der kan tilskrives eteam.dk's leverandørers forhold eller øvrige tredjemands forhold. Eteam.dk forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde, tilstræber eteam.dk at varsle forud for driftstop via www.eteam.dk eller pr. mail.

Eteam.dk kan redelegere et domæne ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver eteam.dk sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle mailkonti samt i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel inkl. support aftale. Eteam.dk yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

12.1 Forsinkelse 
Eteam.dk fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

12.2 Produktansvar 
Eteam.dk fraskriver sig ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet direkte eller indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav overfor eteam.dk.
Eteam.dk er ikke ansvarlig for data eller e-mails liggende på kundens webhotel inkl. support aftale. Kunden opfordres til selv at foretage løbende backup.

12.3 Fejl ved indtastning
Eteam.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl indtastninger foretaget af kunden eller af eteam.dk.

12.4 Force Majeure 
Eteam.dk fraskriver sig ansvar for force majeure forhold. Det vil sige forhold der ligger uden for eteam.dk's kontrol og som eteam.dk ikke kunne have taget i betragtning ved indgåelse af aftale.

12.5 Webshop 
Eteam.dk er ikke forpligtet til at genskabe en backup af en webshop efter fejl opstået i forbindelse med kunders egne ændringer. Har en kunde slettet hele eller dele af sine varer i webshoppen, koster det 1.000 kr. at få genskabt data. Der kan ikke garanteres fuld genskabelse af tabt data.

13. Ophavsret 
Eteam.dk har ophavsret til webhotel. Det grafiske layout af hjemmeside og alle moduler tilknyttet dertil, er ikke nødvendigvis, men kan muligvis være af intellektuel ophavsret. Det er kundens ansvar at det materiale der vises på kundens hjemmeside ikke krænker 3. mands rettighed.

14. Særlig programmering 
Eteam.dk kan efter aftale udføre særlig programmering for kunden.

15. Fakturering 
Eteam.dk forbeholder sig ret til at foretage fakturering, når levering af ydelse er sket. Levering anses for sket efter godkendelse af fremsendte layout.

16. Priser & Betalingsvilkår 
Alle priser er ekskl. moms. webhotel inkl. support aftale, betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen. Eteam.dk forbeholder sig ret til at fakturere op til to måneder før udløb af en webhotel inkl. support aftale, da der skal reserveres plads på servere for den kommende periode. Aftale perioden fremgår af fremsendte faktura.

Der opkræves ved forsinket betaling et kompensationsbeløb på 10kr. samt i et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af eteam.dk efter ti dage fra påkravsdato, vil eteam.dk forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso.

Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder eteam.dk sig retten til at eventuelt at lukke adgang til både hjemmeside og e-mail indtil eteam.dk's fulde tilgodehavende er betalt. I tilfælde af handel med virksomheder i EU, hvor eteam.dk ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse sit gyldige momsnummer til eteam.dk, af hensyn til lovgivning som kræver listeangivelse til danske myndigheder, vedrørende salg uden dansk moms.

Såfremt eteam.dk pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller fejlbehæftet, forbeholder eteam.dk sig retten til at viderefakturere denne udgift.

17. Værneting 
Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Københavns Byret.

Hvad siger kunderne

Thomas Brandisch Ejer - Have og Vildtplejeren www.haveogvildtplejeren.dk

“Jeg blev anbefalet E-Team fra en kammerat. E-Team leverer et TOP professionelt stykke arbejde og til en pris der er væsentligt lavere end samtlige andre konkurrenter.”

Jens Ingvard Hansen Billedhugger - Jens Ingvard Hansen www.ingvard.dk

“Mit samarbejde med Eteam har været fantastisk. Ud over at de kreativt løste alle opgaver omkring min hjemmeside, så var de også billigere end mine tidligere webbureauer.”

Elin Donskov Ejer - Arkitekt Elin Donskov ApS www.donskov-ark.dk

“Eteam er en glimrende samarbejdspartner. Serviceniveauet er højt – hjælp til rettelser og ændringer går hurtigt og let for mig som kunde.”

Mogens Bjerg Ejer - Streno www.streno.dk

“Jeg er meget glad for min hjemmeside. Den har flere gode løsninger, især en formular der følger mine varelister og mange flere skriver forespørgsler til mig end tidligere”

Konrad & Marian Nielsen Indehaver - Hotel & Restaurant Klim Bjerg www.klimbjerg.dk

“Professionelt team som altid arbejder hurtig og er yderst flexible, nærmest døgnet rundt. Vi kan 100 % anbefale Eteam som hjemmeside leverandør”

Henriette Møller Indehaver - Printech www.printech.dk

“Vi har fået en flot og velfungerende hjemmeside til en meget fornuftig pris. Vi er meget tilfredse med Eteam. Deres support er altid hurtig og effektiv”

Jette Bartholin Ejer - Bartholin Transport & Lagerlogistik www.btldanmark.dk

“Det har været den bedste oplevelse, at få Eteam til at lave min hjemmeside, deres hjælp og dygtighed har været guld værd, 5 stjerner fra Bartholin Transport”

Anne Utke Daglig Leder - Glorious Enterprises Danmark www.glorious-enterprises.dk

“Glorious Enterprises er yderst tilfredse med Eteam, vi har fået en flot hjemmeside og der er altid hurtig og venlig hjælp ved opdateringer og andre ændringer”

Allan Rasmussen Indehaver - Skovdal Kro www.skovdalkro.dk

“Eteam har lavet vores hjemmeside som vi er rigtig glade for. De leverer rigtig god service og fantastisk support. Jeg kan kun anbefale andre at vælge Eteam”

Eteam.dk ApS.
© 2023 All rights reserved

Åbningstider

Mandag - Fredag: 8 - 14

Lørdag: Lukket

Søndag: Lukket

Eteam.dk ApS.
© 2023 All rights reserved

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du brugen af cookies. Læs mere